O NÁS SERVIS NAŠE VÝROBA SHOWROOM NÁŠ TÝM VOLNÉ POZICE REALIZACE VIZUALIZACE VOP KUCHYNĚ LOŽNICE ŠATNY BYTOVÉ OBÝVACÍ POKOJE DĚTSKÉ POKOJE KANCELÁŘE OPEN SPACE OFFICE JEDNACÍ MÍSTNOSTI KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE ŠATNY VEŘEJNÉ KOMERČNÍ INTERIÉRY HOTELY RECEPCE NEMOCNICE LABORATOŘE ŽIDLE SEDACÍ NÁBYTEK STOLY KOMODY KONFERENČNÍ STOLKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ARBYD CZ s.r.o., IČ 26339269, DIČ CZ26339269 , se sídlem Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13984 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

V případě rozporu mezi těmito VOP a platnou smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Pokud je v těchto VOP uvedeno „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“, platí, že se příslušné ustanovení VOP nevztahuje na kupujícího podnikatele.

Kupující akceptací nabídky Prodávajícího (viz čl. III. odst. 1 VOP) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2. požaduje úhradu kupní ceny dle dohody před uzavřením smlouvy

3. ceny zboží a služeb jsou uvedeny bez DPH, kdy k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši, náklady na dodání zboží nebo služby se určují individuálně a jsou vyčísleny před potvrzením kupní smlouvy.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Prodávající vyhotoví na základě poptávky Kupujícího písemnou nabídku na poptávané zboží. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující písemně potvrdí nabídku Prodávajícímu. Prodávající má právo učinit nabídku časově omezenou s tím, že smlouva bude uzavřena pouze v případě, že Kupující nabídku potvrdí ve lhůtě platnosti nabídky; později učiněná akceptace nebude pro Prodávajícího vázána, nedohodnou-li se účastníci výslovně jinak. Za písemnou formu je považována i komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc (dále též jako „zboží“), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

V případě, že je zboží přepravováno 3. osobou, nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází předáním prvnímu přepravci. V případě Kupujícího spotřebitele přechází nebezpečí škody převzetím věci.

Při příjmu zboží je nutné zkontrolovat, zda není zboží/obal poškozen. V případě poškození zboží/obalu, sepište s řidičem na místě protokol o poškození do přepravního listu. Na pozdější reklamace způsobené vlivem přepravy nebude brán zřetel. Podrobný postup uveden v reklamačním řádu.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Práva z vadného plnění – blíže určuje Reklamační řád

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

4. vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může Kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

a) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;

2. na odstranění vady opravou věci;

3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámíli Kupujícímu spotřebitel, že vady neodstraní, může Kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

b) Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Pro Kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

- při nepodstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího,

- při podstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem v případě uzavření smlouvy distančním způsobem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem (tj. za použití komunikačního prostředku, který umožňuje uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran) ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1. o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel veškeré náklady na navrácení zboží, a to jak v případě, kdy zboží může být vráceno obvyklou poštovní cestou tak i v případě, kdy vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou být nemůže.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit zasláním na adresu: nabytek@arbyd.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli, na základě individuálního ujednání mezi ním a Prodávajícím, odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených v čl. IV. 1. VOP (jinak určených pouze pro spotřebitele), pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII. Ceny

Ceny jsou uvedeny v nabídce Prodávajícího zaslané Kupujícímu. Cenová nabídka nemusí být konečná v případě, že se objeví potřeba činnosti do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

V případě potvrzení objednávky si Prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu ve výši 50 % (nebo dle dohody smluvních stran) z ceny bez DPH z hodnoty objednávaného. Po připsání platby bude objednávka dále postoupena ke zpracování.

Kupující prohlašuje, že pro fakturaci a uplatnění první snížené sazby DPH splňuje zákonné podmínky, především ustanovení §48 a §49 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále se kupující zavazuje uhradit zhotoviteli veškerou škodu a náklady, které zhotoviteli vzniknou, pokud se prohlášení o splnění podmínek pro uplatnění první snížené sazby DPH ukáže nepravdivým.

VIII. Objednávání

Objednávky se zasílají elektronicky na adresu:

nabytek@arbyd.cz nebo na konkrétního zaměstnance, se kterým je objednávka řešena, popř. poštou na adresu ARBYD CZ s.r.o., Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov.

IX. Platební podmínky

Platební podmínky jsou řešeny individuálně s Kupujícím a jsou upřesněny před uzavřením smlouvy.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající upřesní formu dodání před uzavřením smlouvy.

2. Předání zboží

Podpisem dodacího listu stvrzuje Kupující jeho správnost. Veškeré nesrovnalosti a výhrady k dodávce zboží je Kupující povinen uvést na dodacím listě při převzetí zboží.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Spotřebitelé mají právo zasílat své případné stížnosti (mimosoudní vyrovnání) na adresu nabytek@arbyd.cz. Stížnosti budou řešeny Prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace, případně osobním jednáním se spotřebitelem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy (a které nebudou vyřešeny mimosoudně dle předchozího odstavce), budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20. 11. 2017 přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na http://www.arbyd.cz/obchodni-podminky/.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci

1. Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z vadného plnění prodávané movité věci (zboží), ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě rozporu mezi tímto reklamačním řádem a platnou smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel viz. VOP.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Kupující může požadovat, pokud to povaha věci připouští, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena.

5. Při příjmu zboží je nutné zkontrolovat, zda není zboží/obal poškozen. V případě poškození zboží/obalu, sepište s řidičem na místě protokol o poškození do přepravního listu. Na pozdější reklamace způsobené vlivem přepravy nebude brán zřetel. Společnost ARBYD CZ s.r.o. nezodpovídá za vady způsobené přepravou provedenou 3. osobou. Podrobný popis pro převzetí zboží od přepravní společnosti najdete v čl. Postup pro převzetí zboží od přepravní společnosti níže.

6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy ustoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě jde vada k tíži Kupujícího.

7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo ze skryté vady, která se vyskytne u zboží (v době dvacetičtyř měsíců od převzetí Právo ze zjevné vady je povinen Kupující – podnikatel uplatnit nejdéle do dvou dnů od převzetí zboží.

V případě, že výrobce (odlišný od Prodávajícího) poskytuje na výrobek záruční dobu, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a v čas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, vlastní přepravou, úmyslným poškozením, na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě, na silikonové a akrylové spoje nebo ošetřením, které nebylo v souladu s návodem na údržbu, který je ve zjednodušené formě součástí dodacího listu a v celém znění elektronicky na http://www.arbyd.cz/navod-k-osetrovani-nabytku. Kupují je povinen se s těmito návody seznámit před vlastní údržbou zboží.

9. Práva z vadného plnění se dále nevztahuje na nepříznivé podmínky v místě montáže – nevyvětranost, vlhkost, rozdíly v klimatu, rozdíly v teplotách apod.

10. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost si věc prohlédnout, nejpozději však do uplynutí stanovené záruční doby. Kupující je povinen vytknout zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím.

11. Koupi reklamované věci je Kupující povinen prokázat dokladem o nákupu a podle možnosti předložit i vadnou věc k posouzení nebo jinak umožnit Prodávajícímu prohlídku předmětu reklamace.

12. Ve včasné reklamaci musí Kupující jednak vytknout konkrétní vadu (vady) prodané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití, jednak musí sdělit, jaké konkrétní právo z vadného plnění vůči Prodávajícímu uplatňuje.

13. Splní-li Kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu, Prodávající příjme reklamaci k vyřízení; v opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

14. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

15. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má Kupující-spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu-spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích dvou opravách. Za větší počet vad lze v závislostech na okolnostech konkrétního případu považovat alespoň tři vady věci, kdy Kupující pro tento větší počet vad nemůže věc dlouhodobě užívat, takže od něho nelze spravedlivě požadovat, aby nadále trpěl takové omezení.

16. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující-spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit, pokud Kupující oznámil vadu věci včas.

17. Pro Kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

- při nepodstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího,

- při podstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

18. Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, běh záruční doby se přerušuje na dobu, po kterou se reklamace vyřizovala. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

19. Reklamace, kdy Kupujícím je spotřebitel, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Reklamace, kdy Kupujícím je podnikatel, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20. Případná práva z odpovědnosti za vady uplatní Kupující u společnosti ARBYD CZ s.r.o., a to písemně na adresu společnosti: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov nebo e-mailem na adresu nabytek@arbyd.cz.

POSTUP PRO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

1. Zboží je předáno v pořádku

(to znamená - nepoškozený karton, nepoškozené zboží):

• pokud nebudete přepočítávat jednotlivé kusy v zásilce, pak do přepravního listu potvrdíte svým podpisem a datem převzetí „Převzato bez kontroly počtu kusů"

• pokud budete přepočítávat jednotlivé kusy v zásilce a všechny kusy souhlasí, pak potvrdíte přepravní list a to - „Převzato bez výhrad" (doporučeno)

2. Zboží je předáváno v poškozeném obalu

(promáčkliny na kartonu apod.):

• požádejte řidiče, zda můžete zboží rozbalit a zkontrolovat

• pokud řidič souhlasí a po rozbalení zjistíte nepoškozené zboží, postupujte podle odst. 1 a potvrďte převzetí zboží jako „Převzato bez výhrad

• pokud po rozbalení zjistíte poškození zboží, pak zboží nepřebírejte a do přepravního listu v místě, kde potvrzujete převzetí, napište: "Nepřevzato z důvodu - pod poškozeným obalem bylo poškozené zboží"

3. Zboží je předáváno v poškozeném obalu

a řidič Vám nepovolí zboží rozbalit:

Doporučujeme odmítnout převzetí!

• Jestliže však zboží převezmete, je nutné do přepravního listu napsat: „Převzato s výhradou - poškozený obal“. Pokud je obal při přebírání zjevně poškozen, a přesto bylo podepsáno „převzal bez výhrad“, tak pak toto poškození nelze reklamovat

• Co nejdříve zboží zkontrolujte – případné reklamace je nutné uplatnit do dvou dnů od převzetí

• Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, postupujte podle odst. 5 – reklamace skryté vady

4. Karton na zboží byl poškozen minimálním způsobem

• Minimální poškození kartonu bylo možné přehlédnout, zboží jste proto převzali a potvrdili převzetí bez výhrad, nicméně po otevření jste uvnitř našli poškozené zboží

• V tomto případě je možné do 2 pracovních dnů reklamovat tzv. skrytou vadu

5. Reklamace skryté vady

- pro reklamaci skryté vady je nutné doložit několik přesných fotografií:

• fotografii celého výrobku

• fotografii poškozeného místa

• fotografii obalu v místě poškození (doporučujeme postavit karton vedle výrobku tak, aby bylo zřejmé, že poškození kartonu se dalo při přebírání spřehlédnout, jedná-li se o situaci dle odst. 4)

• fotografii obalu – štítek od nás jakožto výrobce s označením výrobku

• pokud je, tak fotografii štítku přepravní služby, na níž je patrné číslo přepravy

• fotografii kartonu, na kterém jsou přepravní značky jako neklopit, křehké atd.

• fotografii vnitřních částí obalu: igelit, vnitřní polystyrenová výplň (před dveřmi/otvorem), vnitřní kartony - stačí, když toto položíte na zem a vyfotíte


Řádně a včas nenahlášené mechanické poškození nemusí být v některých případech jako reklamace akceptováno.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito VOP a reklamačním řádem.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU NÁBYTKU

Návod k ošetřování povrchu olejovaného nábytku

Na plochách jsou použity přibarvené šelakové základy a následně je plocha dokončena olejovou politurou. Tím je dosažen požadovaný vzhledový efekt a poskytnuta dřevu základní ochrana proti nečistotě a vlhkosti. Plochy jsou po velmi krátkou dobu odolné proti vodě a jiným tekutinám (cca 1 minutu). Nejsou odolné proti páře.

Normální čistění lze provádět hadříkem jemně zvlhčeným na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky velmi slabou mýdlovou vodou. (Lze použít i tekuté mýdlo cca 3 kapky na šálek vody). Doporučujeme použít měkký hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna, například flísové utěrky. V žádném případě se nesmí použít koncentrovaný nebo abrazivní čisticí prostředek (čistící pasty, kaše, prášky a jiné látky schopné poškrabat plochu).

Pro oživení a ošetření opotřebených ploch nábytku se doporučuje vosko-olejová politura (výrobce používá olej B 402-05 od Fy 3H Hiddenhausen SRN). Ta se nanese slabě hadříkem a po minutách se přebytek setře suchým flanelovým hadříkem až do dosažení rovnoměrně matné plochy. Pokud jsou na ploše skvrny, rýhy a podobně je možno je opravit pouze obroušením až na dřevo a novým nánosem šelaku a oleje.

Návod k ošetřování povrchu nábytku vyrobeného z lamina

(jedná se o desky z třísek, pojených formaldehydovou pryskyřicí, plošně lisované, s povrchovou úpravou laminováním dekorativní folií)

Prach z nábytku odstraňte čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky.

Čistění provádějte běžnými saponátovými prostředky s následným vytřením do sucha.

Mějte na paměti, že nejproblematičtější místo je spoj mezi deskou a hranou nebo deskou a nehraněnými částmi nábytku, zejména ze spodní strany, která stojí na podlaze. V případě, že se Vám dostane voda na tento spoj, je nutné ji co nejrychleji vytřít hadříkem do sucha a vysušit.

Výrobek nečistěte abrazivními prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu), organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodností čisticího prostředku, pak jej neaplikujte nebo jej nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě!!!

Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, vlastní přepravou, manipulací, neodbornou montáží u spotřebitele a nesprávným používáním.

Záruka se nevztahuje na silikonové a akrylové spoje.

Návod k ošetřování povrchu nábytku vyrobeného z lamina s matným povrchem

K čištění použijte vždy měkkou utěrku, popř. aby použitá čistící utěrka byla vlhká

V žádném případě by neměly být používány ostré čistící prostředky/prášky, ocelová vlna, leštící prostředky, prací prostředky, nábytkové čisticí prostředky, bělící prostředky, čisticí prostředky se silnými kyselinami a parní čistící přístroje, neboť tyto, jakož i příliš drsné utěrky nebo čistící houbičky s drsnými stranami - způsobují při příliš intenzivním tření nebo drhnutí na povrchu lesklé stopy popř. lesklá místa, která znamenají poškození této povrchové plochy.

Návod k ošetřování povrchu lakovaného nábytku

K odstranění prachu a lehkého znečistění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem.

Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečistění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem.

U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

Při použití ostatních komerčních prostředků na čistění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku.

V žádném případě nesmí být použity pro ošetření bílých, nebo světlých ploch barevné čističe nebo politury a jiné přípravky obsahující olej. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění.

Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva.

Návod k ošetřování foliových dvířek a umělých povrchů

Povrch kuchyňských dvířek s umělým povrchem doporučujeme omývat pouze navlhčeným jemným hadříkem nebo hubkou ve vlažné vodě.

Nesmí se používat hrubé hadříky, tvrdé a hrubé kartáče a žínky, a další čisticí nástroje s ostrými nebo drsnými povrchy, které mají za následek porušení povrchu, nebo vzniku škrábanců. Dále není doporučeno při čištění vyvíjet přílišný tlak na povrch. Nesmí se používat jakékoliv leštidla, rozpouštědla a vosky, nedodržení má za následek poškození až rozpuštění fólie. Důležité je nevyvíjet na povrch dvířek nadměrnou teplotu nad 80°C, především od varných konvic, otevírání pečící trouby při chodu apod., což má za následek smrštění fólie.

Návod k ošetřování kamenné dýhy

Na kamennou dýhu je zakázáno používat agresivní mycí prostředky (Savo, Cif). Dýha se pouze otírá mírně navlhčeným hadrem. V případě nerovnoměrného povrchu (např. typ Negro) musí otírání být prováděno velmi opatrně, aby nedošlo k odloupnutí některých vrstev.

Kamenná dýha je impregnována po nalepení. Impregnace se provádí vždy po 1-2 letech. Používá se speciální přípravek Sono MNP 704 nebo lze objednat impregnaci přímo od výrobce: slate-lite.cz

Rozpoznání potřeby impregnace: když kamenná dýha začne sát vodu - téměř ihned po přejetí vlhkým hadříkem vlhkost zmizí.

Návod k ošetřování pracovních desek

HPL – vysokotlaký laminát

Povrch pracovní plochy doporučujeme omývat pouze navlhčeným jemným hadříkem nebo hubkou ve vlažné vodě.

Nepoužívejte drátěnou hubku ani jiné ostré předměty.

Po vyčištění pracovní desky i po každém použití vyčistěte desku zcela dosucha. Pracovní plochu nepoužívejte jako plochu pro krájení nebo odstavnou plochu pro horké hrnce a pánve.

Dále veškeré spotřebiče vydávající teplo, jako toustovače, grily apod. nepokládejte přímo na pracovní plochu. Pro tyto činnosti použijte vždy krájecí podložku, nebo podložky pod hrnce a spotřebiče, až už ze dřeva či plastu.

TECHNISTONE a přírodní kámen

Čištění je totožné jako u HPL desek. Záruka na dodané desky je za předpokladu pravidelné údržby a voskování.

CORIAN a desky z umělých materiálů

Návod k použití a údržbě je vydáván samostatně ke každé pracovní desce.

Instalace

Spoje na připojení vody, odpadu a plynu je nutno pravidelně kontrolovat.

Návod na ošetřování nábytkového osvětlení

Osvětlení

Prvky osvětlení nábytku je třeba chránit před vlhkostí a nevystavovat jeho části mechanickému namáhání. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál jako žárovky, či světelné trubice osvětlení.

Kování

Na nábytek je používáno kování značky BLUM a Hettich, zásuvky METABOX a TANDENBOX, výklopy AVENTOS HK, HF, HS a HL. Ostatní kování je používání jiných dodavatelů. Jelikož je kování na nábytku nejvíce namáhanou částí, je nutné mu věnovat zvýšenou pozornost, jako nesymetricky nepřetěžovat dveře, zásuvky apod. Dle potřeby je nutno kování po určité době seřídit a pravidelně jej kontrolovat.

Návod k ošetřování nerezových výrobků

Výrobky z nerezové oceli AISI 304 v matné nebo lesklé povrchové úpravě nejsou náročné na údržbu. Postačí jejich pravidelné otření vlhkým hadrem z měkkého materiálu, namočeným nejlépe ve vlažné vodě se saponátem. Po otření vlhkým hadrem je potřeba ještě celý povrch otřít suchou utěrkou, nejlépe z mikrovlákna. Toto ošetření je potřeba provádět v pravidelném intervalu cca 14 dnů (záleží na prašnosti a míře znečistění prostředí).

V případě, že dojde ke znečistění povrchu, např. při dolévání tekutého mýdla, je potřeba toto znečistění IHNED odstranit, a to postupem popsaným zde výše. Silné znečistění může mít za následek vytvoření špinavé korodující vrstvy, která může po určité době způsobit i u nerez materiálů povrchovou korozi.

V žádném případě není možné používání abrazivních čisticích prostředků, kyselin apod., které by mohly nenávratně poškodit povrch výrobků.

Návod k používání a údržbě sedací soupravy

Potahy, Kůže, Mikrovlákno, Alcantara

Údržba koženého povrchu

Kůže je odolným, vysoce kvalitním potahem, jehož estetické kvality se zlepšují s časem používání. Vzhledem k její pružnosti a schopnosti přizpůsobovat se tělesné teplotě člověka, máte v zimě příjemný pocit tepla, a v létě vás naopak ochladí. Kůže jsou vybírány přímo na místě svého původu a proces vyčinění provádí renomovaná společnost. Povrch každé kůže ukazuje své přirozené známky odhalujíc její původ: jizvy, škrábance, vrásky, kousnutí hmyzu, žilky, líc a také rozdíly v barevnosti. Po nějakém čase se mohou na sedací soupravě vytvořit záhyby či dvojité přehyby, a to díky přirozené elasticitě takto „jedinečné kůže“. Na kůži se vztahuje dvouletá záruka na její trhání či vytvoření trhlin (po uplynutí prvého roku od data nákupu se záruka vztahuje pouze na materiál nutný k opravě sedací soupravy, avšak nikoliv na náklady na práci).

Chráněná kůže

Tato jemná a odolná kůže je potažena tenkým filmem, který chrání její povrch proti nečistotám a stopám času, aniž by jí ubíral na kráse. Čištění chráněné kůže Sedací soupravu stírejte pravidelně jemným, suchým a čistým hadříkem. Potřebujete-li odstranit skvrny po nápojích, kávě, čaji, mléku, čokoládě, oleji, mastnotě, make-upu a kosmetice, vysajte rychle povrch hadříkem či sacím papírem. Poté navlhčete čistý hadřík vodou či pH neutrálním mýdlem a jemně třete skvrnu z vnější části dovnitř, aniž by nasákl povrch kůže. Nepoužívejte na vysoušení fén na vlasy a nevystavujte kůži slunečnímu svitu.

POZOR! Používejte výhradně vodu a pH neutrální mýdlo, ostatní látky mohou vážně poškodit kůži způsobením prasklin.

Upozornění

Umístěte sedací soupravu alespoň 50cm od topného tělesa (radiátoru či topení). Vystavení slunečnímu svitu nebo silnému vnitřnímu osvětlení způsobuje ochabnutí barvy.

Každá kůže použitá na sedací soupravu je jedinečná. Přestože si koupíte novou sedací soupravu, která má stejný potah jako vaše předchozí, můžete pozorovat určité drobné rozdíly způsobené výše zmíněným.

Přírodní kůže

Tato jemně sametová kůže je zpracována bez toho, aniž by se změnila její původní charakteristika. Rozdíly lícních stran, žilky, odchylky barev nebo jakékoliv jiné znaky svědčí pouze o její autenticitě a kvalitě takové kůže.

Čištění přírodní kůže

Sedací soupravu stírejte pravidelně jemným, suchým a čistým hadříkem.

K odstranění suchých skvrn používejte kartáček s jemnými štětinami. Tímto kartáčkem lehce přejděte po nečistém povrchu

K odstranění skvrn od nápojů, kávy, čaje, mléka, marmelády použijte hladký bílý hadřík či sací papír, kterým povrch vysajte. Poté navlhčete čistý hadřík vodou či pH neutrálním mýdlem a jemně třete skvrnu z vnější části dovnitř, aniž by nasákl povrch kůže. Okamžitě vysušte čistým hadříkem. Nevystavujte slunci, nesušte vysoušečem na vlasy.

K odstranění mastných skvrn jako je olej, kečup, majonéza, čokoláda apod. použijte sací papír. Při vysoušení příliš netlačte na povrch, abyste zabránili proniknutí nečistoty do pórů kůže. Navlhčete čistý hadřík do zředěného pH neutrálního mýdla a jemně třete skvrnu z vnější části dovnitř. Okamžitě vysušte čistým hadříkem za použití čisté vody a nebarevného pH neutrálního mýdla.

Upozornění

· Umístěte sedací soupravu alespoň 50cm od topného tělesa (radiátoru či topení)

· Vystavení slunečnímu svitu nebo silnému vnitřnímu osvětlení způsobuje ochabnutí barvy.

· Každá kůže použitá na sedací soupravu je jedinečná. Přestože si koupíte novou sedací soupravu, která má stejný potah jako vaše předchozí, můžete pozorovat určité drobné rozdíly způsobené výše zmíněným.

Mikrovlákno

Jedná se o inovativní a moderní potah, který je příjemný na dotyk a je snadno udržovatelný. Je vyráběno za pomoci voděodolné látky, která poskytuje molekulární ochranu vláknům a zajišťuje jejich odolnost vůči mastným skvrnám a tekutinám.

Alcantara

Jedná se o prvotřídní, elegantní a praktické mikrovlákno, jehož kvalita a jemnost – tak charakteristická pro semišové kůže – se snoubí s jeho neodmyslitelnými vlastnostmi, ke kterým patří odolnost a velmi snadná údržba.

Čištění a péče o mikrovlákno a Alcantaru

Chcete-li zachovat původní charakteristiku, používejte kartáček s jemnými štětinami. Je velmi snadné odstranit skvrny z Alcantary. Následujte tyto jednoduché instrukce:

Alkohol a lihoviny: použijte vodu a pH neutrální mýdlo, poté vysajte povrch roztokem (10-20%) denaturovaného alkoholu.

Nápoje a víno: vysajte povrch roztokem vody a octu (50:50), následně použijte vodu a pH neutrální mýdlo

Plnicí pero: vysušte povrch pomocí perchlórethylénu

Pivo: vysušte povrch denaturovaným alkoholem (3%) smíchaným s teplou vodou o teplotě max. 40°

Káva, čaj a mléko: použijte vodu a pH neutrální mýdlo; pokud skvrna i přesto nezmizí, vysušte povrch roztokem čpavku (10%)

Čokoláda, sladkosti: použijte teplou vodu (max. 40°) nebo roztok čpavku (10%)

Kosmetika: obecně lze použít vodu a pH neutrální mýdlo; pokud skvrna nezmizí, použijte perchlórethylén nebo zředěný čpavek (5%); nepoužívejte acetony nebo jiná rozpouštědla

Tráva a zelenina: vysajte povrch teplou vodou (max. 40°) a použijte vodu a pH neutrální mýdlo

Žvýkačka: vysušte povrch pomocí perchlórethylénu

Inkoust: odstraňte co nejvíce inkoustu pomocí savého papíru, setřete povrch denaturovaným alkoholem (20%), použijte vodu a pH neutrální mýdlo; někdy může přijít vhod také citrónová šťáva; pokud skvrna přetrvá, obraťte se na specializovanou čistírnu

Krém na boty: vysušte povrch pomocí perchlórethylénu

Marmeláda, sirup, pomerančový džus: použijte teplou vodu (max. 40°); pokud problém přetrvá, použijte perchlórethylén

Olej, mastnota: suché čistění

Látka

MB vybírá pro vás nejlepší látky tak, aby byly odolné proti natržení a světlu a mohly vám sloužit po dlouhou dobu jako kvalitní potah. Podle typu látky naše potahy vyžadují dva rozdílné způsoby čistění:

· Suché čistění, Umytí

Suché čištění musí být prováděno odpovídajícími organickými saponáty. Suché čistění odnímatelných potahů zahrnuje vlastní čištění, opláchnutí a vysušení; po opláchnutí vyžehlete potah v souladu s návodem na štítku. Pro potahy, které mohou být čištěny suchou cestou, je nezbytné povrch vysušit jemným, čistým a bezbarvým hadříkem nebo savým papírem. Mastné skvrny lze odstranit jemným vysoušením povrchu savým papírem a případným suchým čištěním za použití perchlórethylénu.

Upozornění

· Pro suché čištění kontaktujte specializovanou čistírnu.

· Před suchým čištěním vyzkoušejte saponát na kousku látky, který není vidět.

Umytí odnímatelných potahů zahrnuje vlastní čištění, opláchnutí a vysušení; po opláchnutí vyžehlete potah v souladu s návodem na štítku. Doporučuje se čistit tento druh potahu pravidelně, a to kartáčkem s jemnými štětinami. Špinavé skvrny a nečistoty musejí být odstraněny jemným třením povrchu ve směru z vnější strany dovnitř. Pokud způsob čistění vyžaduje použití rozpouštědla, nalijte jej na hadřík nikoliv přímo na skvrnu a poté jemně rozetřete po znečištěném povrchu.

Upozornění

· Vždy zkontrolujte maximální povolenou teplotu pro umytí, která je vyznačena na štítku sedací soupravy.

· Vyzkoušejte prostředek na kousku látky, který není vidět. Vyhnete se tím poškození potahu.

Čištění látky

Lihoviny: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrny nezmizí, omyjte ji nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; pak odstraňte skvrnu použitím denaturovaného alkoholu zředěného (15%) s vodou; potom okamžitě vysušte mokré místo vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa.

Nápoje, víno: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrna nezmizí, použijte ocet s vodou v poměru 50:50; omyjte pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečistěného místa.

Máslo, marmeláda, čokoláda, hořčice, kečup, ovocný džus, káva, čaj: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem a odstraňte skvrnu; pokud skvrna nezmizí, omyjte ji pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa.

Návod k používání a údržbě skla

Čiré sklo – float

Tento typ skla je možné udržovat běžnými prostředky určenými pro ošetření skla. Čisticí prostředek se nanese přímo na plochu skla a čistou, suchou textilií, například „švédskou“ utěrkou se vyleští do sucha.

V žádném případě se nesmí použít čisticí prostředky obsahující abraziva jako například Cif, už po jejich první aplikaci dojde k neopravitelnému poškození plochy skla.

Satináto

Tato skla doporučujeme umývat pouze čistou, teplou vodou. V případě většího znečištění lze použít malé množství přípravku na mytí nádobí jako například Jar – ideálně kapka na vlhkou „švédskou“ utěrku, ovšem tak aby voda minimálně pěnila.

Sklo je potřeba vždy umýt v celé ploše a to i v případě, že je zašpiněno pouze lokálně.

Sklo se umývá pouze minimálním množstvím vody (vlhkým hadříkem) tak, aby nevznikaly mokré mapy. Na mytí skla je nutno použít čistou textilii. Sklo se umývá zlehka krouživými pohyby. Po umytí se sklo nechá přirozenou cestou vyschnout.

V žádném případě se nesmí na satinovanou stranu skla používat přípravky na mytí skla. V opačném případě dojde k nenávratné ztrátě povrchových vlastností leptaného skla. Rovněž tak se nesmí v žádném případě na obě plochy skla, jak na hladkou stranu, tak na stranu satinovanou použít jakékoli prostředky obsahující abraziva. Už po jejich první aplikaci dojde k neopravitelnému poškození plochy skla. Hladkou stranu skla lze umývat běžnými přípravky na mytí skel.

Kalené sklo s motivy

Povrch Grafoskla se chová stejně jako jakékoli běžné sklo. To znamená, že je možné jej ošetřit běžnými prostředky určenými pro čištění skla.

V žádném případě se nesmí použít čisticí prostředky obsahující abraziva, už po jejich první aplikaci dojde k neopravitelnému poškození plochy skla.

Maximální tepelná odolnost Grafoskla je 120 °C, proto vždy dbejte na to, aby tento materiál nepřišel do styku s vyšší teplotou. Zejména v kuchyních u plynových varných desek hrozí neopravitelné poškození. Tady v žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu plamene se sklem. Rovněž je nepřípustné, aby Grafosklo a zejména hrany tohoto materiálu přišli do kontaktu s prostředky, které obsahují rozpouštědla na bázi acetonu, toluenu apod. a dále prostředky obsahující jakékoli kyseliny včetně sanitárních silikových tmelů. V případě, že dojde ke kontaktu těchto materiálů a laminační vrstvy Grafoskla dojde k delaminaci, která se v první fázi projeví „mapami“ ve skle. Toto poškození je neopravitelné.

asociace českých nábytkářů

Upozorňujeme,

že v termínu
od 23. 7. 2018
do 3. 8. 2018

bude v naší společnosti probíhat celofiremní dovolená.